dfas
พบกันครั้งแรกนะครับ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา เคยใช้เวปเพจ jamjuree.mybesthost.com แต่ต่อมาขาดบุคคลากรที่จะรับผิดชอบด้านนี้ จึงหยุดความเคลื่อนไหวไปเป็นเวลานาน แต่ระหว่างเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้หยุดการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ แต่อย่างใด มีข่าว โครงการวิจัยฯ และความรู้ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ปํญหาเร่งด่วนก็คือ ต้องศึกษาการใช้โปรแกรม Joomla ให้ใช้งานได้เสียก่อน แต่คราวนี้จะไม่ยอมให้เวปหยุดนิ่งเหมือนที่ผ่านมา เพราะเราได้จดทะเบียนโดเมน และเสียค่าเช่าโฮสไว้แล้ว จึงต้องใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ สมกันที่ต้องจ่ายเงินไป แล้วพบกันใหม่ครับ
product by sukit ensaigodcare@gmail.com